วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

แผนการสอน

.....รหัสวิชา EE 6102
โปรแกรมการศึกษาปฐมวัย
คณะครุศาสตร์

.....คำอธิบายวิชา
ความหมาย ความสำคัญ แนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ศักยภาพของสมอง ธรรมชาติและพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาเด็ก การปลูกฝังและส่งเสริมลักษณะนิสัย การปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กปฐมว้ย
.....จุดประสงค์
1.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้รับความรู้ ความเข้สใจแนวคิดและทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ ศักยภาพของสมองธรรมชาติพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัย รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาเด็ก การปลูกฝังและส่งเสริมลักษณะนิสัย การประพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัย
2.เพื่อให้ผู้ศึกษามีเจตคติที่ดีในการอยู่ร่วมกับเด็ก
3.เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
รายการสอน
ครั้งที่ เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน
1-2 * ความรู้เบื้องต้นจิตวิทยาพัฒนาการ * ทำความรู้จัก * โครงการสอน
แลลอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย *นำเสนอการเรียนการสอน *หนังสือหลักและหนังสืออ่าน
*คำศัพท์และคที่เกี่ยวข้อง *บรรยาย *เสริมในรายวิชา
*หลักการขอการพัฒนา *คำถามทบทวน *แผ่นใส
*การแบ่งวัยของมนุษย์
*งานการเลี้ยงดูเด็ก
*พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
3 *ศเกยภาพของสมอง *บรรยาย*เอกสาร
*กลไกลของสมอง*อภิปลาย*รูปภาพ
*สมองซีกซ้ยและสมองซีกขวา*สรุปลงแผนที่ความคิด*หนังสืออ่านเสริม
*สมองทำงานอย่างไร
*หน้าที่สำคัญของสมอง
*วิธีการเตรียมความพร้อมทางสมอง*ตอบคำถามทบทวน
4-6* ความเป็นมาของการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัย*อ่านนอกเวลา*หนังสือหลัก
*การศึกษาเด็กในยุคต่างๆ*รายงานสรุปสาระสำคัญ
*การศึกษาเด็กในประเทศไทย
*วิธีการพัฒนาเด็ก
*ความเป็นมาของการศึกษาปฐมวัย
*ทฤษฎีจิตวิทยพัฒนาการ*บรรยาย*แผ่นใส
*ทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกาย*อภิปลาย*CD
*ทฤษีพัฒนาการทารอารมณ์และบุคลิกภาพ*รูปภาพ
*ทฤษฎีพัฒนาการทางสังคม
*ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
*ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม
7-8* ครอบครัวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย* ศึกษาสาระสำคัญหนังสือหลัก*หนังสือหล
*ความหมายและบทบาทหน้าที่ของครอบครัว*สังเกตและสัมภาษณ์การอบรม*แหล่งเรียนรู้ในสังคม
*ปัจจัยสำคัญของครอบครัวที่มีผลต่อเด็ก*เลี้ยงดูเด็กจากครอบครัวต่างๆ*ตัวอย่างกรณีศึกษา
*รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
*ประชาธิปไตย
*ปล่อยปละละเลย
*ตามใจ
*เข้มงวด
*ใช้อำนาจ
*ไม่คงเส้นคงวา
*รักสนับสนุน
*ใช้เหตุผล
9*สอบปลายภาค
10-12*การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย*บรรยาย*หนังสือหลัก
*แนวปฏิบัติในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก*อภิปลาย*จุลสาร
*งานการเลี้ยงดูพื้นฐาน
*การปลูกฝังลักษณะนิสัย
*การมีวินัยในตนเอง
*ค่านิยมประชาธิปไต
*การเห็นคุณค่าในตัวเอง
*ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
*ลักษณะใฝ่สัมฤทธิ์
ความสามารถตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา*ตอบคำถามทบทวน
13-14กราปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก*บรรยาย*หนังสือหลัก
*ลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ข องเด็กปฐมวัย*ทดลองปรับพฤติกรรมเด็ก*ตัวอย่างกรณีศึกษา
*เทคนิคและวิธีการที่ใช้ในการปรับพฤติกรรม*จัดทำรายงานเป็นรูปเล่ม-แบบฟอร์ม
*การใช้แรงเสริม *ตอบคำถามทบทวน*ใบงาน
*การให้แรงเสริมแรกเปลี่ยน
*การปรับพฤติกรรมเป็นขั้นตอน
*การทำตามแบบอย่าง
*การลงโทษ
*การควบคุมตอนเอง
*การทำสัญญา
15*สรุป ทบทวน * อภิปลาย *รูปเล่มรายงาน*ตัวอย่างข้อสอบ